Zawartość tej strony wymaga nowej wersji Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Zasady rekrutacji do Liceum Akademickiego

1. O przyjęciu decydują:

 • wynik egzaminu gimnazjalnego
 • osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum
 • średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły (co najmniej 4,5)
 • ocena zachowania (co najmniej bardzo dobra)

2. Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony przez ucznia i jego rodziców kwestionariusz wraz z podaniem o przyjęcie do wybranej klasy (formularz można otrzymać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej szkoły: http://www.akademickie.wsb-nlu.edu.pl).
 2. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum.
 3. Oryginał zaświadczenia OKE o wyniku egzaminu gimnazjalnego.
 4. Własnoręcznie napisany życiorys (cv).
 5. Karta informacyjna.
 6. Dwie fotografie (podpisane na odwrocie).
 7. Zaświadczenia o szczególnych osiągnięciach ucznia.

Podania oraz inne wymagane dokumenty przyjmowane są w sekretariacie szkoły codziennie w godzinach 7.30-15.00.

O przyjęciu do szkoły kandydatów spełniających podane kryteria decyduje kolejność składania dokumentów. Świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego należy donieść w czerwcu do dokumentów złożonych wcześniej.

3. Przy składaniu dokumentów do szkoły obowiązuje opłata wpisowa w wysokości 200 zł. Zniżki opłaty wpisowej przysługują: uczniom spełniającym warunki promocji (ogłaszanej osobnym zarządzeniem), absolwentom Gimnazjum Akademickiego (w wysokości 50 %) oraz dzieciom pracowników szkoły (w wysokości 100 %).

4. Rekrutacja zostanie zakończona po wyczerpaniu limitu miejsc w planowanej ilości oddziałów (ilość uczniów w oddziale nie powinna przekroczyć 24).

5. Opłaty

1) Nauczanie w szkole jest odpłatne. Czesne wynosi 350 zł miesięcznie (płatne przez 12 miesięcy od września do sierpnia) i pokrywa część kosztów zajęć dodatkowych oraz utrzymania sal lekcyjnych.

2) Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych otrzymują stypendium naukowe pokrywające koszty czesnego (zasady przyznawania stypendium i zniżek opłat określa odrębny regulamin).