Zawartość tej strony wymaga nowej wersji Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Zasady rekrutacji

1. O przyjęcie do Gimnazjum Akademickiego mogą ubiegać się uczniowie, którzy:

  • w VI klasie szkoły podstawowej osiągnęli bardzo dobre i dobre wyniki w nauce (średnia ocen z półrocza i ze świadectwa co najmniej 4,5 )
  • uzyskali w klasie VI wzorową lub co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania
  • uzyskali ze sprawdzianu po kl. VI co najmniej 28 punktów
  • posiadają osiągnięcia świadczące o uzdolnieniach w jakiejś dziedzinie

O przyjęciu do szkoły kandydatów spełniających podane kryteria decyduje kolejność składania dokumentów. Świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wyniku sprawdzianu należy donieść w czerwcu do dokumentów złożonych wcześniej.

2. Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony przez ucznia i jego rodziców kwestionariusz wraz z podaniem o przyjęcie do Gimnazjum Akademickiego (formularz można otrzymać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej szkoły: http://www.akademickie.wsb-nlu.edu.pl).
  2. Oryginał zaświadczenia OKE o wynikach sprawdzianu w klasie VI.
  3. Oryginał świadectwa ukończenia klasy VI.
  4. Własnoręcznie napisany życiorys (CV).
  5. Dwie fotografie (podpisane na odwrocie).

Podania oraz inne wymagane dokumenty przyjmowane są w sekretariacie szkoły codziennie w godzinach 7.30-15.00.

3. Przy składaniu dokumentów do szkoły obowiązuje opłata wpisowa w wysokości 200 zł. Zniżki opłaty wpisowej przysługują: dzieciom pracowników szkoły oraz uczniom spełniającym warunki promocji, określone w osobnych przepisach.

4. Rekrutacja zostanie zakończona po wyczerpaniu limitu miejsc w planowanej ilości oddziałów (ilość uczniów w oddziale nie powinna przekroczyć 24).

5. Opłaty

1) Nauczanie w szkole jest odpłatne. Czesne wynosi 350 zł miesięcznie (płatne przez 12 miesięcy od września do sierpnia) i pokrywa część kosztów zajęć dodatkowych oraz utrzymania sal lekcyjnych.

2) Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych otrzymują stypendium naukowe pokrywające koszty czesnego (zasady przyznawania stypendium i zniżek opłat określa odrębny regulamin).